20 سپتامبر 2019 - 07:51
http://dsfr.ir/15v744

برچسب : دمب کوه

کشف قبرهای دوقلو در جنوب ایران

کشف قبرهای دوقلو در جنوب ایران

«بررسی های اولیه باستان شناسی به کشف قبور سنگی 2 قلو و 3 قلوی به هم چسبیده 5 هزار ساله در محوطه تاریخی «دمب...