19 سپتامبر 2019 - 13:10
http://dsfr.ir/a7tnr8

برچسب : دانشگاه شهید بهشتی

نشست هم اندیشی توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست برگزار می شود

نشست هم اندیشی توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست برگزار می شود

نشست هم اندیشی توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست در روز سه شنبه 20 بهمن در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.