18 سپتامبر 2019 - 04:05
http://dsfr.ir/9addot

برچسب : خانه میرزا علی اصغرخان اتابک

خانه «دائی جان ناپلئون» سر و سامان گرفت

خانه «دائی جان ناپلئون» سر و سامان گرفت

خانه-باغ «اتحادیه»، توسط سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف استفاده های فرهنگی و هنری به صورت کامل تملک شد.