19 سپتامبر 2019 - 19:37
http://dsfr.ir/yspvze

برچسب : خانه دائی جان ناپلئون

خانه «دائی جان ناپلئون» سر و سامان گرفت

خانه «دائی جان ناپلئون» سر و سامان گرفت

خانه-باغ «اتحادیه»، توسط سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف استفاده های فرهنگی و هنری به صورت کامل تملک شد.