19 سپتامبر 2019 - 19:00
http://dsfr.ir/2mdred

برچسب : خانه بزرگ آقا

حال خانه «بزرگ آقا» خوب نیست

حال خانه «بزرگ آقا» خوب نیست

هنوز عکس خانوادگی «بزرگ آقا» روی دیوار اتاقش به جا مانده، دیواری که به اصطلاح شکم داده و هر گوشه اش ترکی...