19 سپتامبر 2019 - 19:05
http://dsfr.ir/tnk2bh

برچسب : خانه ابریشمی

ثبت ملی خانه قاجاری ابریشمی در استان یزد

ثبت ملی خانه قاجاری ابریشمی در استان یزد

خانه سید مجید ابریشمی واقع در خیابان مسجدجامع، محله وقت الساعت در آبان ماه سال جاری به شماره 31352 در فهرست...