19 سپتامبر 2019 - 19:17
http://dsfr.ir/37c9uk

برچسب : حمیدرضا مومنیان

مسافران قطار عقاب طلایی وارد کاشان شدند

مسافران قطار عقاب طلایی وارد کاشان شدند

نخستین قطار گردشگران خارجی در سال 95 با نام عقاب طلایی ظهر روز چهارشنبه وارد کاشان، دیار نخستین های جهان شد.