16 سپتامبر 2019 - 15:00
http://dsfr.ir/ihegk9

برچسب : حقوق معلولان

معلولان محروم از گردشگری نوروزی

معلولان محروم از گردشگری نوروزی

رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان با اشاره به اینکه عدم مناسب سازی اماکن و دسترسی نامناسب شوق عید را در چشمان...