http://dsfr.ir/k8mtrh

برچسب : حقوق شهروندی

پلیس اخطار داد؛ در جایگاه معلولان پارک نکنید!

پلیس اخطار داد؛ در جایگاه معلولان پارک نکنید!

نگاهی به تابلو می اندازد و نگاهی به خودرویی که جای پارک او توقف کرده. به نظر می رسد راننده اش خیلی عجله داشته...
مسافران مترو بدانید و آگاه باشید

مسافران مترو بدانید و آگاه باشید

این روزها نه تنها نمی توان آسوده خوابید بلکه نمی توان آسوده زندگی و آسوده تردد کرد.