17 سپتامبر 2019 - 19:32
http://dsfr.ir/gcjroh

برچسب : حشمت الله کشیری

حیات وحش طالقان نفس تازه می کنند

حیات وحش طالقان نفس تازه می کنند

طی دو ماه اخیر گزارش هایی درباره شیوع بیماری طاعون در بخش هایی از مناطق حفاظت شده طالقان و تلف شدن حدود 214...