16 سپتامبر 2019 - 15:02
http://dsfr.ir/pn9mzu

برچسب : حسین الله بداشتی

تعطیلی بیشتر سمن های میراث فرهنگی و صنایع دستی

تعطیلی بیشتر سمن های میراث فرهنگی و صنایع دستی

مدیرکل امور مجامع و تشكل های غیردولتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تعلیق و تعطیلی فعالیت...
همایش "ایران سرزمین صلح، سرزمین مهر" در سعدآباد برگزار شد

همایش "ایران سرزمین صلح، سرزمین مهر" در سعدآباد برگزار شد

همایش "ایران سرزمین صلح، سرزمین مهر" به کوششِ «انجمن برپاداران درفش کاویانی» و با حمایت «معاونت...