19 سپتامبر 2019 - 20:08
http://dsfr.ir/nwk9qa

برچسب : حسن مقصودلو

ایجاد منطقه آزاد اینچه برون تصویب شد

ایجاد منطقه آزاد اینچه برون تصویب شد

استاندار گلستان: ایجاد منطقه آزاد اینچه برون بر اساس اسناد بالادستی تصویب شد.