20 سپتامبر 2019 - 08:10
http://dsfr.ir/zk9oa7

برچسب : حاشیه نشینی

حاشیه نشینی، نقطه ای تاریک بر چهره شهرهای بزرگ

حاشیه نشینی، نقطه ای تاریک بر چهره شهرهای بزرگ

حاشیه نشینی معضلی است که با رشد شهرنشینی گسترش یافته و پیامدهای اجتماعی مختلفی را به دنبال دارد. این امر تنها...