16 آوریل 2024 - 15:40
http://dsfr.ir/kzd4hu

برچسب : جعفر بذری

دولت از صنعت هتلداری و گردشگری حمایت کند

دولت از صنعت هتلداری و گردشگری حمایت کند

رئیس هیئت مدیره جامعه هتلداران استان اردبیل گفت: دولت از سرمایه گذاران صنعت گردشگری حمایت واقعی داشته باشد.