19 سپتامبر 2019 - 19:03
http://dsfr.ir/8xqoxs

برچسب : جعبه کمکهای اولیه

جعبه کمک های اولیه برای طبیعتگردها

جعبه کمک های اولیه برای طبیعتگردها

هر کسی که سفر می کند، بخصوص اگر هیچهایکر یا طبیعتگرد باشد، باید یک جعبه کمک های اولیه در کوله اش داشته باشد.