25 ژوئن 2022 - 02:58
http://dsfr.ir/jztws8

برچسب : جشنواره فیروزه

نگاه به جشنواره های فرهنگی باید اقتصادی شود

نگاه به جشنواره های فرهنگی باید اقتصادی شود

مدیرکل مجامع، تشکل ها و فعالیت های #فرهنگی گفت: جشنواره های فرهنگی باید از صرف نگاه فرهنگی خارج و به موضوع #...