16 سپتامبر 2019 - 00:31
http://dsfr.ir/lh3ksv

برچسب : جزیره چیرا

گردشگری اجتماع محور در جزیره چیرا کاستاریکا

گردشگری اجتماع محور در جزیره چیرا کاستاریکا

آیا گردشگری اجتماع محور می تواند از طریق توسعه پیوندهای اقتصادی به بهزیستی ساکنان محلی کمک کند یا خیر؟