18 سپتامبر 2019 - 03:57
http://dsfr.ir/3fbn9c

برچسب : تپه گنج کوله

کشف آثار مربوط به قرون میانی در تپه گنج کوله رازمیان منطقه الموت غربی

کشف آثار مربوط به قرون میانی در تپه گنج کوله رازمیان منطقه الموت غربی

سرپرست هیات کاوش تپه گنج رازمیان قزوین گفت: کاوش در تپه منفرد گنج کوله رازمیان در منطقه الموت غربی تاکنون...