20 سپتامبر 2019 - 17:03
http://dsfr.ir/3psovp

برچسب : تپه قلاکهنه دوزان

شواهد استقرار در دوره مس و سنگ در الیگودرز

شواهد استقرار در دوره مس و سنگ در الیگودرز

عملیات گمانه زنی تپه قلاکهنه دوزان شهرستان الیگودرز، لرستان به کشف شواهد سفالی از استقرار در دوره مس و سنگ در...