19 سپتامبر 2019 - 12:45
http://dsfr.ir/9jruz7

برچسب : تجهیز

آماده سازی و تجهیز پایگاه میراث طبیعی بیابان لوت برای بازدید گردشگران

آماده سازی و تجهیز پایگاه میراث طبیعی بیابان لوت برای بازدید گردشگران

پایگاه میراث طبیعی بیابان لوت برای بازدید گردشگران و مسافران نوروزی آماده سازی و تجهیز شد.