16 سپتامبر 2019 - 14:36
http://dsfr.ir/akiubf

برچسب : بیژن حیدری

بافت تاریخی شوشتر با مشارکت شهرداری احیاء می شود

بافت تاریخی شوشتر با مشارکت شهرداری احیاء می شود

بافت تاریخی شوشتر با مشارکت پایگاه میراث فرهنگی و شهرداری این شهرستان احیاء و ساماندهی می شود.