20 سپتامبر 2019 - 07:55
http://dsfr.ir/qqksy9

برچسب : بهمن آرمان

قصور دوجانبه برای فعالیت گردشگری در بورس

قصور دوجانبه برای فعالیت گردشگری در بورس

گردشگری یکی از این بخشهای #اقتصادی است که بیش از سایر حوزه ها از عدم ایفای نقش مطلوب و سازنده #بورس در اقتصاد...