http://dsfr.ir/mqtrfi

برچسب : بهزاد الصفی

فرصت سوزی ایران در توسعه گردشگری دریایی

فرصت سوزی ایران در توسعه گردشگری دریایی

فقدان زیرساخت و لزوم برنامه ریزی های مناسب باعث شده است گردشگری دریایی ایران، علی رغم ظرفیت ها و پتانسیل های...
ظرفیت خفته گردشگری دریایی در ایران

ظرفیت خفته گردشگری دریایی در ایران

به گفته کارشناسان، ایران دارای مزیت مطلق در حوزه گردشگری دریایی است.