20 سپتامبر 2019 - 08:41
http://dsfr.ir/nc65aa

برچسب : بهرام پارسایی

مجلس خواستار توقف حفر چاه در حریم تخت جمشید شد

مجلس خواستار توقف حفر چاه در حریم تخت جمشید شد

ماجرای حفر 4 حلقه چاه در حریم درجه یک تخت جمشید و پاسارگاد به مجلس کشیده شد.