20 سپتامبر 2019 - 08:44
http://dsfr.ir/dblrra

برچسب : بانک شهر

سکوت شورای شهر در برابر فروش پایتخت

سکوت شورای شهر در برابر فروش پایتخت

اجرای #اتوبان صدر و تهاتر آن با اراضی عباس آباد بین #شهرداری و بانک انصار صرفا بلندپروازی های شهردار #تهران...