16 سپتامبر 2019 - 15:04
http://dsfr.ir/xatlam

برچسب : بانکداری

بانک ها از چرخه پرداخت ارز مسافرتی حذف می شوند؟

بانک ها از چرخه پرداخت ارز مسافرتی حذف می شوند؟

معاون گردشگری از رایزنی با بانک مرکزی برای حذف بانک ها از چرخه پرداخت ارز مسافرتی خبر داد.