http://dsfr.ir/oc7ggq

برچسب : بافت تاریخی عقدا

مرمت بافت تاریخی «عقدا» متوقف شد

مرمت بافت تاریخی «عقدا» متوقف شد

مرمت بافت تاریخی شهر عقدا به دلیل مرمت نادرست این بافت توسط شهرداری متوقف شد و مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد...