19 سپتامبر 2019 - 13:01
http://dsfr.ir/45m5xp

برچسب : بافت تاریخی شوشتر

بافت تاریخی شوشتر با مشارکت شهرداری احیاء می شود

بافت تاریخی شوشتر با مشارکت شهرداری احیاء می شود

بافت تاریخی شوشتر با مشارکت پایگاه میراث فرهنگی و شهرداری این شهرستان احیاء و ساماندهی می شود.