20 سپتامبر 2019 - 16:49
http://dsfr.ir/r1vegn

برچسب : باغ وثوق الدوله

اعتراض به خشک شدن باغ وثوق الدوله پایتخت

اعتراض به خشک شدن باغ وثوق الدوله پایتخت

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با اعتراض نسبت به خشک شدن 769 اصله درخت در باغ وثوق الدوله که در...
حال خانه «بزرگ آقا» خوب نیست

حال خانه «بزرگ آقا» خوب نیست

هنوز عکس خانوادگی «بزرگ آقا» روی دیوار اتاقش به جا مانده، دیواری که به اصطلاح شکم داده و هر گوشه اش ترکی...