20 سپتامبر 2019 - 08:19
http://dsfr.ir/zgd5ae

برچسب : بازاریابی دیجیتال

۴روند بازاریابی دیجیتال سفر در سال ۲۰۱۹

۴روند بازاریابی دیجیتال سفر در سال ۲۰۱۹

در فضای کنونی صنعت گردشگری که بنگاه ها و کسب وکارهای موجود در آن به منظور جذب مشتری و گردشگری در سطوح مختلفی...
آمار بازاریابی دیجیتال در گردشگری

آمار بازاریابی دیجیتال در گردشگری

نگاهی به آمارهای موجود در زمینه بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری. بودجه ها در این حوزه در چه بخش هایی تقسیم...