19 سپتامبر 2019 - 19:05
http://dsfr.ir/mghe4h

برچسب : اکبر نجفی

وضعیت جنگل های در حال تنفس اسفبار است

وضعیت جنگل های در حال تنفس اسفبار است

به اعتقاد کارشناسان علم جنگل، توسعه پایدار جنگل های شمال در گرو مدیریت اصولی و علمی بر آن است و استراحت جنگل...