19 سپتامبر 2019 - 19:04
http://dsfr.ir/zzvemw

برچسب : اکبر ایرانی

ثبت جهانی «مسالک و ممالک» نام خلیج فارس را بار دیگر جاودانه کرد

ثبت جهانی «مسالک و ممالک» نام خلیج فارس را بار دیگر جاودانه کرد

مسئول پرونده ثبت «مسالک و الممالک» در کمیته ملی حافظه جهانی با اظهار خشنودی از ثبت جهانی این کتاب گفت: یونسکو...