20 سپتامبر 2019 - 08:11
http://dsfr.ir/5dq82w

برچسب : امین نظریان

قابلیت ها و ظرفیت های ژئوتوریستی استان ایلام

قابلیت ها و ظرفیت های ژئوتوریستی استان ایلام

توجه به ژئوتوریسم در استان ایلام گامی در جهت جذب گردشگر و توسعه توریسم پایدار است.