16 سپتامبر 2019 - 14:32
http://dsfr.ir/wuoazf

برچسب : امیرمنصور صفوت

کشف گنجینه تاریخی در خارستان بهبهان دروغ 13 بدری بود

کشف گنجینه تاریخی در خارستان بهبهان دروغ 13 بدری بود

در پی انتشار خبر 'کشف یک گنجینه تاریخی در منطقه خارستان بهبهان' در روز 12 فروردین در فضای مجازی،...