http://dsfr.ir/e59g9y

برچسب : اقتصاد دولتی

دست اندازهای آزادسازی نرخ هتل ها

دست اندازهای آزادسازی نرخ هتل ها

رئیس سازمان گردشگری در روزهای اخیر از آزادسازی تدریجی نرخ ها حمایت کرده است.