http://dsfr.ir/59w1o5

برچسب : اقامت گردشگران

تشدید بنگاه داری مدارس در اقامت

تشدید بنگاه داری مدارس در اقامت

بنگاه داری نهادهای دولتی در حوزه اقامت گردشگران، وارد فاز جدیدی شده است. پس از آنکه چندی پیش استاندار...