24 ژوئن 2022 - 00:33
http://dsfr.ir/98hxgf

برچسب : اسماعیل جانعلی پور

نگاه به جشنواره های فرهنگی باید اقتصادی شود

نگاه به جشنواره های فرهنگی باید اقتصادی شود

مدیرکل مجامع، تشکل ها و فعالیت های #فرهنگی گفت: جشنواره های فرهنگی باید از صرف نگاه فرهنگی خارج و به موضوع #...