http://dsfr.ir/7m2t8e

برچسب : ارگ بلقیس

آغاز هشتمین فصل کاوش باستان شناختی در شهر تاریخی بلقیس

آغاز هشتمین فصل کاوش باستان شناختی در شهر تاریخی بلقیس

مدیرکل میراث فرهنگی #خراسان شمالی از آغاز هشتمین فصل کاوش باستان شناختی در شهر تاریخی #بلقیس #اسفراین خبر داد.
کشف صحنی بزرگ در شهر تاریخی بلقیس

کشف صحنی بزرگ در شهر تاریخی بلقیس

فصل هفتم از کاوش های باستان شناسی در شارستان و ارگ شهر تاریخی بلقیس به کشف صحنی با رواق های پیرامونی، یک...