20 سپتامبر 2019 - 16:33
http://dsfr.ir/pabjuh

برچسب : ارزیابی اکولوژیک

آیا آمایش سرزمین معیار تصمیم گیری می شود؟

آیا آمایش سرزمین معیار تصمیم گیری می شود؟

آمایش سرزمینی باید معیار تصمیم‌ گیری برای امور مختلف استان‌ ها از جمله راه‌ اندازی صنایع مختلف و توسعه...