http://dsfr.ir/yir4pc

برچسب : آسیاب موزه تهران

آسیاب موزه تهران راه اندازی می شود

آسیاب موزه تهران راه اندازی می شود

آسیاب موزه تهران توسط یکی از اهالی قدیمی یوسف آباد تهران احیا شده و قرار است در سال جدید به روی مردم باز شود.