http://dsfr.ir/nyqliw

فرود پرواز ایرفرانس در تهران

نخستین پرواز ایرفرانس به ایران شامگاه یک شنبه بعد از توقف 8 ساله پروازها درفرودگاه بین المللی امام خمینی تهران به زمین نشست.

عکاس مجموعه : مهدی جعفری