http://dsfr.ir/hbprs8

عاشورا، خیابان و مردم

در روز عاشورا دسته های مختلف سینه زن و زنجیر زن با حضور در خیابان به سوگواری می پردازند.

عکاس مجموعه : ندا نادی