http://dsfr.ir/ztovxq

برچسب : کنفرانس جوی سازمان ملل

رهبران جهان موفق به تدوین معاهده جوی می شوند؟

رهبران جهان موفق به تدوین معاهده جوی می شوند؟

حدود 40 هزار مذاکره کننده از نزدیک به 200 کشور برای شرکت در کنفرانس جوی سازمان ملل عازم پاریس هستند.