http://dsfr.ir/bizntm

برچسب : ونوس

هاوکینگ: زمین جهنمی داغ شبیه ونوس می شود

هاوکینگ: زمین جهنمی داغ شبیه ونوس می شود

استفان هاوکینگ هشدار داده است که در صورت ادامه روند گرمایش جهان، زمین جهنمی بیش از حد داغ شبیه ونوس می شود.