http://dsfr.ir/2xh5he

برچسب : موزه مردان نمکی

رونمایی از 204 قطعه اشیای تاریخی-فرهنگی در موزه مردان نمکی

رونمایی از 204 قطعه اشیای تاریخی-فرهنگی در موزه مردان نمکی

آیین رونمایی از 204 قطعه اشیای تاریخی-فرهنگی در موزه مردان نمکی زنجان برگزار شد.
آغاز تحقیقات تیم پژوهشی مشترک ایران و آلمان در موزه مردان نمکی

آغاز تحقیقات تیم پژوهشی مشترک ایران و آلمان در موزه مردان نمکی

پروژه تحقیقاتی مطالعه بر روی مردان نمکی و اشیاء مکشوفه از معدن نمک چهرآباد در زنجان آغاز می شود.