http://dsfr.ir/x4vnve

برچسب : مرتضی عزیزی

اصلی ترین زیستگاه یوز ایرانی در خطر

اصلی ترین زیستگاه یوز ایرانی در خطر

یکی از بزرگ ترین خطراتی که پارک ملی سیاهکوه را تهدید می کند وجود یک معدن در این پارک ملی است.