http://dsfr.ir/57n9ae

برچسب : مدیریت محیط زیست

شواهدی بر ناکارآمدی سیستم های حفاظت از محیط زیست کشور

شواهدی بر ناکارآمدی سیستم های حفاظت از محیط زیست کشور

ناکارآمد بودن سیستم مدیریتی و در نظر نگرفتن دیدگاه های #کارشناسی، زنگ خطری برای آینده محیط زیست #ایران به...
ساختار مدیریت محیط زیست، بایدها و نبایدها

ساختار مدیریت محیط زیست، بایدها و نبایدها

پس از ابلاغ سیاست های محیط زیستی توسط مقام معظم رهبری، گام بعدی تدوین ماموریت ها و برنامه ها در راستای این...