25 سپتامبر 2018 - 12:58
http://dsfr.ir/e3xx8r

برچسب : محسن موسیوند

مکان های خلاق در تهران کجاست؟

مکان های خلاق در تهران کجاست؟

محمدرضا مریدی از «پاساژ پروانه» و «گذر هنر» به عنوان مکان های نسبتا خلاق شهر تهران نام برد.