http://dsfr.ir/u2qo1g

برچسب : مجید مطلبی شبستری

برنامه ریزی برای جذب سرمایه و گردشگر از یونان

برنامه ریزی برای جذب سرمایه و گردشگر از یونان

سفیر ایران در #یونان آمادگی این سفارتخانه را برای همکاری هرچه بیشتر با سازمان میراث فرهنگی ایران در زمینه های...