http://dsfr.ir/9np2tf

برچسب : فقرزدایی

مشکل محیط زیست ایران بسیار جدی است

مشکل محیط زیست ایران بسیار جدی است

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل درباره بحران آب در ایران هشدار داد و از همه خواست برای کاهش این شرایط دست به دست...
توانمندسازی جوامع محلی؛ کاهش فقر و عدالت اجتماعی

توانمندسازی جوامع محلی؛ کاهش فقر و عدالت اجتماعی

کاهش فقر نه تنها مستلزم رشد فراگیر و حکمرانی خوب در سطح ملی است، بلکه رویکردهای حمایت از فقرا در سطح خرد و...
چه کسانی در صحنه گردشگری برای کاهش فقر نقش آفرینی می کنند؟

چه کسانی در صحنه گردشگری برای کاهش فقر نقش آفرینی می کنند؟

برای اجرایی کردن رویکرد گردشگری به منظور کاهش فقر، همکاری میان بخش های گوناگون دولتی و غیردولتی شرطی لازم و...